ADAM Challenge: Detecting Age-Related Macular Degeneration From Fundus Images

Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Xu Sun, Xingxing Cao, Fengbin Lin, Jaemin Son, Sunho Kim, Gwenole Quellec, Sarah Matta, Sharath M. Shankaranarayana, Yi Ting Chen, Chuen Heng Wang, Nisarg A. Shah, Chia Yen Lee, Chih Chung Hsu, Hai Xie, Baiying Lei, Ujjwal Baid, Shubham InnaniKang Dang, Wenxiu Shi, Ravi Kamble, Nitin Singhal, Ching Wei Wang, Shih Chang Lo, Jose Ignacio Orlando, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「ADAM Challenge: Detecting Age-Related Macular Degeneration From Fundus Images」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences