Add-On Memantine Treatment for Bipolar II Disorder Comorbid with Alcohol Dependence: A 12-Week Follow-Up Study

Sheng Yu Lee, Tzu Yun Wang, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Po See Chen, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Liang Jen Wang, I. Hui Lee, Kao Ching Chen, Yen Kuang Yang, Jau Shyong Hong, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Add-On Memantine Treatment for Bipolar II Disorder Comorbid with Alcohol Dependence: A 12-Week Follow-Up Study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds