Adequacy of care during interfacility transfer in Taiwan: A pilot study

Shao Peng Huang, Yu Yuan Lin, Yuh Shin Kuo, Yu Fen Huang, Shu Chun Wu, Kuo Tien Huang, Chien Hsin Lu, Po Wei Chiu, I. Chen Lin, Ying Hsin Chang, Chao Wei Chin, Hung Chieh Chang, Chih Hao Lin

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Adequacy of care during interfacility transfer in Taiwan: A pilot study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences