Adequate surgical margins for oral cancer: A Taiwan cancer registry national database analysis

Mei Chun Lin, Yi Shing Leu, Chun Ju Chiang, Jenq Yuh Ko, Cheng Ping Wang, Tsung Lin Yang, Tseng Cheng Chen, Chun Nan Chen, Hsin Lin Chen, Chun Ta Liao, Sen Tien Tsai, Jin Ching Lin, Pen Yuan Chu, Kuo Yang Tsai, Ming Hsui Tsai, Huai Cheng Huang, Muh Hwa Yang, Yuan Hua Wu, Shyuang Der Terng, Chih Yen ChienTsang Wu Liu, Wen Chung Lee, Pei Jen Lou

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Adequate surgical margins for oral cancer: A Taiwan cancer registry national database analysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences