Adjuvant radiotherapy after curative surgery for oral cavity squamous cell carcinoma and treatment effect of timing and duration on outcome—A Taiwan Cancer Registry national database analysis

Yung Jen Cheng, Mu Hung Tsai, Chun Ju Chiang, Sen Tien Tsai, Tsang Wu Liu, Pei Jen Lou, Chun Ta Liao, Jin Ching Lin, Joseph Tung Chieh Chang, Ming Hsui Tsai, Pen Yuan Chu, Yi Shing Leu, Kuo Yang Tsai, Shyuang Der Terng, Chih Yen Chien, Muh Hwa Yang, Sheng Po Hao, Chuan Cheng Wang, Ming Hsun Tsai, Helen H.W. ChenChin Kuo, Yuan Hua Wu

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Adjuvant radiotherapy after curative surgery for oral cavity squamous cell carcinoma and treatment effect of timing and duration on outcome—A Taiwan Cancer Registry national database analysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences