Adsorption and reactions of propenoic acid and 2-fluoropropanoic acid on Cu(100) and O/Cu(100)

Hong Ping Lin, Zi Xian Yang, Szu Han Lee, Tai You Chen, You Jyun Chen, Yun Hsien Chen, Guan Jie Chen, Sheng Xun Zhan, Jong Liang Lin

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Adsorption and reactions of propenoic acid and 2-fluoropropanoic acid on Cu(100) and O/Cu(100)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Chemical Compounds