Age-dependent association between dickkopf-1 and calcium-containing urolithiasis

Yeong Chin Jou, Yuh Shyan Tsai, Hsiao Yen Hsieh, Cheng Huang Shen, Chiung Yao Fang, Syue Yi Chen, Ming Fu Lin, Fang Hung Chen, Cheng Da Hsu

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Age-dependent association between dickkopf-1 and calcium-containing urolithiasis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences