Agreement assessment of tigecycline susceptibilities determined by the disk diffusion and broth microdilution methods among commonly encountered resistant bacterial isolates: Results from the Tigecycline in Vitro Surveillance in Taiwan (TIST) study, 2008 to 2010

Jien Wei Liu, Wen Chien Ko, Cheng Hua Huang, Chun Hsing Liao, Chin Te Lu, Yin Ching Chuang, Shih Ming Tsao, Yao Shen Chen, Yung Ching Liu, Wei Yu Chen, Tsrang Neng Jang, Hsiu Chen Lin, Chih Ming Chen, Zhi Yuan Shi, Sung Ching Pan, Jia Ling Yang, Hsiang Chi Kung, Chun Eng Liu, Yu Jen Cheng, Yen Hsu ChenPo Liang Lu, Wu Sun, Lih Shinn Wang, Kwok Woon Yu, Ping Cherng Chiang, Ming Hsun Lee, Chun Ming Lee, Gwo Jong Hsu, Po Ren Hsueh

研究成果: Article同行評審

27 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Agreement assessment of tigecycline susceptibilities determined by the disk diffusion and broth microdilution methods among commonly encountered resistant bacterial isolates: Results from the Tigecycline in Vitro Surveillance in Taiwan (TIST) study, 2008 to 2010」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences