ALDH2 modulated changes in cytokine levels and cognitive function in bipolar disorder: A 12-week follow-up study

Sheng Yu Lee, Tzu Yun Wang, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Po See Chen, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Liang Jen Wang, I. Hui Lee, Kao Chin Chen, Yen Kuang Yang, Yi Hsin Yang, Cheng Sheng Chen, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「ALDH2 modulated changes in cytokine levels and cognitive function in bipolar disorder: A 12-week follow-up study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences