Allergen exposure induces adipose tissue inflammation and insulin resistance

Chien Cheng Jung, Yau Sheng Tsai, Chih Ching Chang, Tsun Jen Cheng, Ching Wen Chang, Ping Yen Liu, Yi Jen Chiu, Huey Jen Su

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Allergen exposure induces adipose tissue inflammation and insulin resistance」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences