Allergies and Risk of Head and Neck Cancer: An Original Study plus Meta-Analysis

Jenn Ren Hsiao, Chun Yen Ou, Hung I. Lo, Cheng Chih Huang, Wei Ting Lee, Jehn Shyun Huang, Ken Chung Chen, Tung Yiu Wong, Sen Tien Tsai, Chia Jui Yen, Yuan Hua Wu, Wei Ting Hsueh, Ming Wei Yang, Shang Yin Wu, Jang Yang Chang, Kwang Yu Chang, Chen Lin Lin, Fang Ting Wang, Yi Hui Wang, Ya Ling WengHan Chien Yang, Jeffrey S. Chang

研究成果: Article同行評審

25 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Allergies and Risk of Head and Neck Cancer: An Original Study plus Meta-Analysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences