Allergy symptoms, serum total immunoglobulin E, and risk of head and neck cancer

Hsiao Chen Liao, Shang Yin Wu, Chun Yen Ou, Jenn Ren Hsiao, Jehn Shyun Huang, Sen Tien Tsai, Cheng Chih Huang, Tung Yiu Wong, Wei Ting Lee, Ken Chung Chen, Sheen Yie Fang, Jiunn Liang Wu, Tze Ta Huang, Yuan Hua Wu, Wei Ting Hsueh, Chia Jui Yen, Ming Wei Yang, Forn Chia Lin, Yu Hsuan Lai, Jang Yang ChangChen Lin Lin, Yi Hui Wang, Ya Ling Weng, Han Chien Yang, Yu Shan Chen, Jeffrey S. Chang

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Allergy symptoms, serum total immunoglobulin E, and risk of head and neck cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences