Al2O3-passivated AlGaN/GaN HEMTs by using nonvacuum ultrasonic spray pyrolysis deposition technique

Bo Yi Chou, Han Yin Liu, Wei Chou Hsu, Ching Sung Lee, Yu Sheng Wu, Wen Ching Sun, Sung Yen Wei, Sheng Min Yu

研究成果: Article同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Al2O3-passivated AlGaN/GaN HEMTs by using nonvacuum ultrasonic spray pyrolysis deposition technique」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds