Alzheimer's disease classification based on gait information

Wei Hsin Wang, Yu Liang Hsu, Ming Chyi Pai, Cheng Hsiung Wang, Chun Yao Wang, Chien Wen Lin, Hao Li Wu, Pau Choo Chung

研究成果: Conference contribution

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Alzheimer's disease classification based on gait information」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science