Amelioration of collagen-induced arthritis in rats by Nanogold

Chiau Yuang Tsai, Ai Li Shiau, Shih Yao Chen, Yu Hung Chen, Pai Chiao Cheng, Meng Ya Chang, Dong Hwang Chen, Chen Hsi Chou, Chrong Reen Wang, Chao Liang Wu

研究成果: Article同行評審

191 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Amelioration of collagen-induced arthritis in rats by Nanogold」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences