Amiodarone-induced thyrotoxicosis in a patient with autonomously functioning nodular goiter

Yi Lin Liang, Shin Ming Huang, Shu Ling Peng, Shu Hwa Hsiao, Hao Chang Hung, Horng Yih Ou, Ta Jen Wu

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Amiodarone-induced thyrotoxicosis in a patient with autonomously functioning nodular goiter」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences