Ammonia Sensing Characteristics of a Platinum (Pt) Hybrid Structure/GaN-Based Schottky Diode

Ching Hong Chang, Wei Cheng Chen, Jing Shiuan Niu, Bu Yuan Ke, Shiou Ying Cheng, Kun Wei Lin, Wen Chau Liu

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ammonia Sensing Characteristics of a Platinum (Pt) Hybrid Structure/GaN-Based Schottky Diode」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds