An aptamer interacting with heat shock protein 70 shows therapeutic effects and prognostic ability in serous ovarian cancer

Chang Ni Lin, Yi Cheng Tsai, Ching Cheng Hsu, Yu Ling Liang, Yi Ying Wu, Chieh Yi Kang, Chun Hong Lin, Pang Hung Hsu, Gwo Bin Lee, Keng Fu Hsu

研究成果: Article同行評審

指紋 深入研究「An aptamer interacting with heat shock protein 70 shows therapeutic effects and prognostic ability in serous ovarian cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences