An innovative targeted therapy for fluoroscopy-induced chronic radiation dermatitis

Kai Che Wei, Shih Fan Lai, Wei Lun Huang, Kuo Chung Yang, Ping Chin Lai, Wan Ju Wei, Tsung Hsien Chang, Yun Chen Huang, Ya Chuan Tsai, Shin Chih Lin, Sun Jang Lin, Shih Chieh Lin

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「An innovative targeted therapy for fluoroscopy-induced chronic radiation dermatitis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences