An instrumented glove-controlled portable hand-exoskeleton for bilateral hand rehabilitation

Shih Hung Yang, Chia Lin Koh, Chun Hang Hsu, Po Chuan Chen, Jia Wei Chen, Yu Hao Lan, Yi Yang, Yi De Lin, Chun Hung Wu, Hsien Kuang Liu, Yu Chun Lo, Guan Tze Liu, Chao Hung Kuo, You Yin Chen

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An instrumented glove-controlled portable hand-exoskeleton for bilateral hand rehabilitation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds