Anomalous Electronic Anisotropy Triggered by Ferroelastic Coupling in Multiferroic Heterostructures

Changcheng Ju, Jan Chi Yang, Cheng Luo, Padraic Shafer, Heng Jui Liu, Yen Lin Huang, Ho Hung Kuo, Fei Xue, Chih Wei Luo, Qing He, Pu Yu, Elke Arenholz, Long Qing Chen, Jinsong Zhu, Xiaomei Lu, Ying Hao Chu

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Anomalous Electronic Anisotropy Triggered by Ferroelastic Coupling in Multiferroic Heterostructures」主題。共同形成了獨特的指紋。