Antibodies from dengue patient sera cross-react with endothelial cells and induce damage

Chiou Feng Lin, Huan Yao Lei, Ai Li Shiau, Ching Chuan Liu, Hsiao Sheng Liu, Trai Ming Yeh, Shun Hua Chen, Yee Shin Lin

研究成果: Article同行評審

153 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Antibodies from dengue patient sera cross-react with endothelial cells and induce damage」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences