Antibody profiling of kawasaki disease using Escherichia coli proteome microarrays

Ho Chang Kuo, Ying Hsien Huang, Feng Hsiang Chung, Po Chung Chen, Tzu Cheng Sung, Yi Wen Chen, Kai Sheng Hsieh, Chien Sheng Chen, Guan Da Syu

研究成果: Article

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Antibody profiling of kawasaki disease using Escherichia coli proteome microarrays」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences