Antiviral and immunoregulatory effects of curcumin on coxsackievirus B3-infected hepatitis

Yu Jheng Lin, Li Chiu Wang, Huey Pin Tsai, Chia Yu Chi, Chih Peng Chang, Shun Hua Chen, Shih Min Wang

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Antiviral and immunoregulatory effects of curcumin on coxsackievirus B3-infected hepatitis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences