Application of an Artificial Intelligence Trilogy to Accelerate Processing of Suspected Patients with SARS-CoV-2 at a Smart Quarantine Station: Observational Study

Ping Yen Liu, Yi Shan Tsai, Po Lin Chen, Huey Pin Tsai, Ling Wei Hsu, Chi Shiang Wang, Nan Yao Lee, Mu Shiang Huang, Yun Chiao Wu, Wen Chien Ko, Yi Ching Yang, Jung Hsien Chiang, Meng Ru Shen

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Application of an Artificial Intelligence Trilogy to Accelerate Processing of Suspected Patients with SARS-CoV-2 at a Smart Quarantine Station: Observational Study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences