Application of speckle-tracking echocardiography in detecting coronary artery disease in patients with maintenance hemodialysis

Yen Wen Liu, Chi Ting Su, Saprina P.H. Wang, Chun Shin Yang, Jenq Wen Huang, Kuan Yu Hung, Jyh Hong Chen, Wei Chuan Tsai

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Application of speckle-tracking echocardiography in detecting coronary artery disease in patients with maintenance hemodialysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences