ARD1 stabilization of TSC2 suppresses tumorigenesis through the mTOR signaling pathway

Hsu Ping Kuo, Dung Fang Lee, Chun Te Chen, Mo Liu, Chao Kai Chou, Hong Jen Lee, Yi Du, Xiaoming Xie, Yongkun Wei, Weiya Xia, Zhang Weihua, Jer Yen Yang, Chia Jui Yen, Tzu Hsuan Huang, Minjia Tan, Gang Xing, Yingming Zhao, Chien Hsing Lin, Shih Feng Tsai, Isaiah J. FidlerMien Chie Hung

研究成果: Article同行評審

81 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「ARD1 stabilization of TSC2 suppresses tumorigenesis through the mTOR signaling pathway」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds