Are we ready for the global emergence of multidrug-resistant Candida auris in Taiwan?

Po Liang Lu, Wei Lun Liu, Hsiu Jung Lo, Fu Der Wang, Wen Chien Ko, Po Ren Hsueh, Mao Wang Ho, Chun Eng Liu, Yen Hsu Chen, Yee Chun Chen, Yin Ching Chuang, Shan Chwen Chang

研究成果: Review article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Are we ready for the global emergence of multidrug-resistant Candida auris in Taiwan?」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences