ASO Visual Abstract: Distinct Failure Patterns in Hypopharyngeal Cancer Patients Receiving Surgery-Based Versus Radiation-Based Treatment

Yu Hsuan Lin, Jenn Ren Hsiao, Yuan Hua Wu, Jeffrey S. Chang, Chun Yen Ou, Wei Ting Lee, Cheng Chih Huang, Chan Chi Chang, Yu Hsuan Lai, Sen Tien Tsai, Wei Ting Hsueh, Chia Jui Yen, Chen Lin Lin, Yu Shan Chen, Shih Sheng Jiang, Yu Chu Su, Shang Yin Wu

研究成果: Article同行評審

原文English
頁(從 - 到)1182-1183
頁數2
期刊Annals of Surgical Oncology
30
發行號2
DOIs
出版狀態Published - 2023 2月 1

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 手術
  • 腫瘤科

引用此