Association between Escherichia coli with NotI-restriction resistance and urinary tract infections

Masayuki Hashimoto, Bin Hsu Mao, Chien Shun Chiou, Wen Chun Huang, Ida Bagus Nyoman Putra Dwija, Shuen Lin Jeng, Jiunn Jong Wu, Ming Cheng Wang, Wei Hung Lin, Chin Chung Tseng, Ching Hao Teng

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Association between Escherichia coli with NotI-restriction resistance and urinary tract infections」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences