Association of visual motor processing and social cognition in schizophrenia

Pin Yen Lu, Yu Lien Huang, Pai Chuan Huang, Yi Chia Liu, Shyh Yuh Wei, Wei Yun Hsu, Kao Chin Chen, Po See Chen, Wen Chen Wu, Yen Kuang Yang, Huai Hsuan Tseng

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Association of visual motor processing and social cognition in schizophrenia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences