Attenuation of argininosuccinate lyase inhibits cancer growth via cyclin A2 and nitric oxide

Hau Lun Huang, Hui Ping Hsu, Shu Chus Shieh, Yung Sheng Chang, Wei Ching Chen, Chien Yu Cho, Chiao Fang Teng, Ih Jen Su, Wen Chun Hung, Ming Derg Lai

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Attenuation of argininosuccinate lyase inhibits cancer growth via cyclin A2 and nitric oxide」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences