Author Correction: Angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blocker monotherapy retard deterioration of renal function in Taiwanese chronic kidney disease population (Scientific Reports, (2019), 9, 1, (2694), 10.1038/s41598-019-38991-z)

Cai Mei Zheng, Jia Yi Wang, Tzu Ting Chen, Yun Chun Wu, Yi Lien Wu, Hsin Ting Lin, Sheng Po Chiu, Tian Jong Chang, Jing Quan Zheng, Nain Feng Chu, Yu Me Lin, Sui Lung Su, Kuo Cheng Lu, Jin Shuen Chen, Fung Chang Sung, Chien Te Lee, Yu Yang, Shang Jyh Hwang, Ming Cheng Wang, Yung Ho HsuHung Yi Chiou, Senyeong Kao, Mei Yi Wu, Yuh Feng Lin

研究成果: Comment/debate同行評審

指紋

深入研究「Author Correction: Angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blocker monotherapy retard deterioration of renal function in Taiwanese chronic kidney disease population (Scientific Reports, (2019), 9, 1, (2694), 10.1038/s41598-019-38991-z)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences