Author Correction: Relationship between body mass index and renal function deterioration among the Taiwanese chronic kidney disease population (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (6908), 10.1038/s41598-018-24757-6)

Tian Jong Chang, Cai Mei Zheng, Mei Yi Wu, Tzu Ting Chen, Yun Chun Wu, Yi Lien Wu, Hsin Ting Lin, Jing Quan Zheng, Nain Feng Chu, Yu Me Lin, Sui Lung Su, Kuo Cheng Lu, Jin Shuen Chen, Fung Chang Sung, Chien Te Lee, Yu Yang, Shang Jyh Hwang, Ming Cheng Wang, Yung Ho Hsu, Hung Yi ChiouSenyeong Kao, Yuh Feng Lin

研究成果: Comment/debate同行評審

指紋 深入研究「Author Correction: Relationship between body mass index and renal function deterioration among the Taiwanese chronic kidney disease population (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (6908), 10.1038/s41598-018-24757-6)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences