Author Correction: The Apostasia genome and the evolution of orchids (Nature, (2017), 549, 7672, (379-383), 10.1038/nature23897)

Guo Qiang Zhang, Ke Wei Liu, Zhen Li, Rolf Lohaus, Yu Yun Hsiao, Shan Ce Niu, Jie Yu Wang, Yao Cheng Lin, Qing Xu, Li Jun Chen, Kouki Yoshida, Sumire Fujiwara, Zhi Wen Wang, Yong Qiang Zhang, Nobutaka Mitsuda, Meina Wang, Guo Hui Liu, Lorenzo Pecoraro, Hui Xia Huang, Xin Ju XiaoMin Lin, Xin Yi Wu, Wan Lin Wu, You Yi Chen, Song Bin Chang, Shingo Sakamoto, Masaru Ohme-Takagi, Masafumi Yagi, Si Jin Zeng, Ching Yu Shen, Chuan Ming Yeh, Yi Bo Luo, Wen Chieh Tsai, Yves Van de Peer, Zhong Jian Liu

研究成果: Comment/debate同行評審

指紋 深入研究「Author Correction: The Apostasia genome and the evolution of orchids (Nature, (2017), 549, 7672, (379-383), 10.1038/nature23897)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences