Automated three-piece digital dental articulation

Jianfu Li, Flavio Ferraz, Shunyao Shen, Yi Fang Lo, Xiaoyan Zhang, Peng Yuan, Zhen Tang, Ken Chung Chen, Jaime Gateno, Xiaobo Zhou, James J. Xia

研究成果: Chapter

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Automated three-piece digital dental articulation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science