Benzyl isothiocyanate promotes apoptosis of oral cancer cells via an acute redox stress-mediated DNA damage response

Yao Tsung Yeh, Yen Nien Hsu, Sheng Yun Huang, Jian Sheng Lin, Zi Feng Chen, Nan Haw Chow, Shu Hui Su, Huey Wen Shyu, Ching Chiang Lin, Wu Tein Huang, Hua Yeh, Yu chia chih, Yu Hsuan Huang, Shu Jem Su

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Benzyl isothiocyanate promotes apoptosis of oral cancer cells via an acute redox stress-mediated DNA damage response」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds