Biological treatment of high strength monoethanolamine (MEA)-containing wastewater from printed circuit board manufacturing industry

Yi Ju Wu, Hsin Yu Chen, Ben Chiau Chang, Fang Shian Shiu, Kao Sheng Lin, Ke Fan Lin, Wan Ru Chen, Tsair Fuh Lin, Liang Ming Whang

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Biological treatment of high strength monoethanolamine (MEA)-containing wastewater from printed circuit board manufacturing industry」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds