Biomechanical Comparison of Coracoclavicular Fixation Using Metallic Versus All-Suture Anchors

Chih Kai Hong, Fa Chuan Kuan, Kai Lan Hsu, Yueh Chen, Chen Hao Chiang, Wei Ren Su

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Biomechanical Comparison of Coracoclavicular Fixation Using Metallic Versus All-Suture Anchors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences