Biomimetic surface nanostructure on GaN/In 0.25Ga 0.75N solar cells for broad angular enhancement

Hsun Wen Wang, Min An Tsai, Chia Cheng Tu, Shiuan Huei Lin, Hao Chung Kuo, Pei Chen Yu, Jinn-Kong Sheu

研究成果: Conference contribution

指紋

深入研究「Biomimetic surface nanostructure on GaN/In 0.25Ga 0.75N solar cells for broad angular enhancement」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science