Blockade of the pentraxin 3/CD44 interaction attenuates lung injury‐induced fibrosis

Jhih‐ying Chi, Yu‐wei Hsiao, Hsin‐yin Liang, Tang‐hsiu Huang, Feng‐wei Chen, Chen‐yang Chen, Chiung‐yuan Ko, Chao‐chun Cheng, Ju‐ming Wang

研究成果: Article同行評審

引用此