Bortezomib-induced miRNAs direct epigenetic silencing of locus genes and trigger apoptosis in leukemia

Yu-yi Chu, Chiung-yuan Ko, Shao-ming Wang, Pin-i Lin, Han-ying Wang, Wen-chi Lin, Dong-yu Wu, Lu-hao Wang, Yu-Ming Wang

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)e3167
期刊Cell Death and Disease
8
發行號11
DOIs
出版狀態Published - 2017

引用此