BPR1J373, an oral multiple tyrosine kinase inhibitor, targets c-KIT for the treatment of c-KIT-driven myeloid leukemia

Li Tzong Chen, Chiung Tong Chen, Weir Torn Jiaang, Tsai Yun Chen, Joseph H. Butterfield, Neng Yao Shih, John Tsu An Hsu, Hui You Lin, Sheng Fung Lin, Hui Jen Tsai

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「BPR1J373, an oral multiple tyrosine kinase inhibitor, targets c-KIT for the treatment of c-KIT-driven myeloid leukemia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences