Broadband-response and frequency-tunable terahertz photonic transmitters with high efficiency

Tzeng Fu Kao, Li Jin Chen, Hsu Hao Chang, Ja-Yu Lu, An Shyi Liu, Yi Chun Yu, Ruey Beei Wu, Wei Sheng Liu, Jen Inn Chyi, Chi Kuang Sun

研究成果: Conference contribution

指紋

深入研究「Broadband-response and frequency-tunable terahertz photonic transmitters with high efficiency」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science