Broadband-response and frequency-tunable terahertz photonic transmitters with high efficiency

Tzeng Fu Kao, Li Jin Chen, Hsu Hao Chang, Ja Yu Lu, An Shyi Liu, Yi Chun Yu, Ruey Beei Wu, Wei Sheng Liu, Jen Inn Chyi, Chi Kuang Sun

研究成果: Conference contribution

指紋 深入研究「Broadband-response and frequency-tunable terahertz photonic transmitters with high efficiency」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy