c-Myc promotes lymphatic metastasis of pancreatic neuroendocrine tumor through VEGFC upregulation

Tsung Ming Chang, Pei Yi Chu, Wen Chun Hung, Yan Shen Shan, Hui You Lin, Kuo Wei Huang, Jeffrey S. Chang, Li Tzong Chen, Hui Jen Tsai

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「c-Myc promotes lymphatic metastasis of pancreatic neuroendocrine tumor through VEGFC upregulation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences