Cardiovascular and metabolic risk of antipsychotics in children and young adults: A multinational self-controlled case series study

Kenneth K.C. Man, Shih Chieh Shao, Yu Chuan Chang, Mei Hung Chi, Han Eol Jeong, Swu Jane Lin, Chien Chou Su, Ju Young Shin, Kirstie H. Wong, Ian C.K. Wong, Yea Huei Kao Yang, Yen Kuang Yang, Edward Chia Cheng Lai

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Cardiovascular and metabolic risk of antipsychotics in children and young adults: A multinational self-controlled case series study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences