Cell surface nucleolin facilitates enterovirus 71 binding and infection

Pei Yi Su, Ya Fang Wang, Sheng Wen Huang, Yu Chih Lo, Ya Hui Wang, Shang Rung Wu, Dar Bin Shieh, Shun Hua Chen, Jen Ren Wang, Ming Der Lai, Chuan Fa Chang

研究成果: Article同行評審

67 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cell surface nucleolin facilitates enterovirus 71 binding and infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology