Characteristics of thyroidectomy in Taiwan

Shih Ming Huang, Chen Hsen Lee, Fong Fu Chou, Koung Yi Liaw, Tain Chen Wu, Kuan Tien Chen, Yih Huei Uen, King Tong Mok, Shou Jen Kao, Tzu Ming Chang, Hurne Sheng Wu, Hwei Chung Wang, Pin Wen Lin, Yao Chi Liu, Shing Horng Huang, Ling Ming Tseng, Hon Mon Chen, Tsung Jen Huang, Tsen Long Yang, Yu Tai ChangTzu Chieh Chao

研究成果: Review article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characteristics of thyroidectomy in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences