Characterization of viral kinetics in patients with hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B

I. Chin Wu, Nan Haw Chow, Pin Nan Cheng, Wen Chun Liu, Kung Chia Young, Wei Lun Chang, Chi Yi Chen, Kuo Chih Tseng, Ting Tsung Chang

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characterization of viral kinetics in patients with hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences